Wednesday, 23 November 2011

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

 PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK  

1.     Pengesanan  Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas
  • Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik
  • Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid – murid yang berbeza.
  • Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza
  • Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh – akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi.
  • Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan  dalam bilik darjah.
  • Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas.

    
1.1 Keperluan Khas

·        Limitation on a person’s functioning restricts the individual activities.
·        Sensory and physical disabilities
- visual ( vision problem ) 
- hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral – membaca bibir) atau pendekatan manual – isyarat tangan )
·        Physical  disorders
-  cerebral palsy  ( spastic)
-  epilepsy
·        Mental  retardation
-  masalah mental ( intelektual) /  IQ rendah
·        Speech and language disorders
-  masalah menyebut perkataan
-  masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah )
- bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders)          
- masalah memahami arahan secara oral
- masalah memberi respon  dalam komunikasi
- masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi
·        Emotional and behavioral disorders
- masalah pergaulan
- autisme
- agresif
- kemurungan ( mood disorder)
- ketakutan  ( fear)
- cemas ( anxiety)
·        Kanak-kanak pintar cerdas
- mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain
   ( 120 > lebih )
-         menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain
-         lebih berdikari dalam aktiviti p & p
-         mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p
-         mempunyai kepimpinan
-         dll

1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh
·        Faktor genetic
·        Persekitaran
·        Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran  biasanya:
a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain
          b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau      lebih mata pelajaran akademik
          c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya

1.3 Pengesanan (Screening)

Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah .

1.4 Proses Pengesanan

·        Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas
·        Mengumpul maklumat  
-         kesihatan  kanak-kanak
-         kesihatan ibu bapa
-         penglihatan, pendengaran, tingkah laku  dll
·        Memproses maklumat / data
·        Menganalisis maklumat  / data
·        Mengambil tindakan susulan
·        Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat  (periodical)

1.5 Alat Pengesanan

·        Ujian khas menggunakan instrument
-         Debver Developmental Screening Test (DDST) – lahir-6 tahun
-         Batelle Developmental Inventory (BDI) – lahir – 8 tahun
-         Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R)
-         DIAl-R
-         BRIGANCE  K and 1 – prasekolah – tahun 1
·        Pemerhatian
-         senarai semak
-         rekod anekdot
-         rekod berterusan
-         time sampling
-         soal selidik ibu bapa / penjaga
·        Portfolio murid-
         -    Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid,
              sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk
              melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi,
              motor halus, sosial dan kognitif)
-         hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio.
·        Kesihatan ibubapa murid2. Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan 
·        pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu
·        soalan-soalan yang perlu difikirkan ..
-         kenapa pemerhatian itu dijalankan
-         apakah objektif yang hendak dicapai
-         apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting)
-         apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan
     ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar,
       bahasa, tingkahlaku  bermasalah, kesihatan …)
-         bagaimana merekod maklumat
-         siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..)
-         bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..)
-         apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian
-         terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan?
-         Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian
-event sampling – perlukan masa yang lama
                   - time sampling – masa yang pendek sahaja

2.1                         Matlamat pemerhatian
          -    Antara matlamat membuat pemerhatian :
-         sebagai satu latihan professional
-    pengalaman
-         mengenalpasti tingkah laku kank-kanak
-         membuat keputusan  contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll
-         keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
·        Objektif pemerhatian perlulah  bersesuaian dengan persekitaran dan  sumber

2.2 Pendekatan pemerhatian
·        Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian :
-         participant observation – terlibat dengan sample
-         without being seen – behind mirror
-         in distance – present in the situation
-         jarak dekat – cth . mengesan pertuturan murid
pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas.
2.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian
·        sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak
·        personaliti pemerhati
·        pengaruh setting – bahan , persekitaran , ruang …dll

2.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian
·        memilih kedudukan  yang sesuai
·        membuat catatan

2.5 Ralat dalam pemerhatian

·        silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku
·        tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta)
·        menambah maklumat yang tidak wujud
·        keletihan dalam pemerhatian
·        gangguan cth .  bunyi dari persekitaran
·        ketidak selesaaan
·        personaliti pemerhati ( cth. perihatin & sabar?)
·        sikap bias  ( biases) dalam pemerhatian
·        kesesuaian tempat / situasi

2.6 Pemerhatian individu dan kumpulan
    
          Kumpulan
sekumpulan kanak-kanak yang mempunyai matlamat
  yang sama   dan homogeneous  ( umur dan tahap
  perkembangan )
sulit mencatat perbualan
- sesuai menggunakan rakaman video
- untuk 2 kanak-kanak – perhatian mestilah silih berganti
  sepanjang masa.
- sesuai untuk memerhatikan tingkah laku dalam
  kumpulan dan bukan individu .

Komponen kumpulan
·        karakter ahli kumpulan ( member characteristic) – umur , bangsa ,  etnik , budaya dan agama .
             - ianya mempengaruhi output  aktiviti dalam   
               kumpulan .
·        tingkah laku ahli  ( member behavior)
·        tingkah laku kontekstual ahli – hubungan antara ahli  kumpulan sebagai satu sistem ( norma)
              
2.7 Langkah-langkah pemerhatian
·        tentukan perkara yang hendak diperhati
·        merekod maklumat dengan lengkap
·        merekod serta merta semasa pemerhatian
·        hadkan satu rekod untuk 1 peristiwa sahaja
·        rekod fakta yang tepat dan tidak membuat interpretasi
·        rekod peristiwa positif dan negative

2.8 Kaedah pemerhatian ( methods)
·        kaedah bermaksud ‘ how to do it '  dan seluruh proses yang terlibat dengan pemerhatian, prosedur  pemerhatian
- tingkah laku – behavior
          - setting dan situation
·        normal dan tidak formal
-         normal – dilakukan secara teratur, terancang dan sistematik
-         tidak formal - melalui aktiviti dan situsai semasa

Teknik / kaedah  merekod dan membuat pemerhatian tingkah laku

·        penulisan narrative ( narrative description)
-         menggunakan huraian yang panjang dan terperinci
-         on the spot
-         khusus kepada tingkah laku
-         tanpa gangguan,  interpretasi  atau penilaian
-         boleh dilaksanakan melalui video, audio atau pemerhatian terus
-         cth:
        
                   masa: 9.20 pagi : Ali tiba lebihkurang 35 minit setelah rakan-rakan lain tiba di sekolah . Ia meletakkan begnya di rak beg dan terus berdiri di sebelah rak beg dan melihat  rakan-rakannya . Ia melihat rakan dan keadaan persekitaran bilik darjah. Ia tidak bergerak selama 1 minit . Ia hanya mengerakkan matanya selama ia berdiri dan melihat terus ke arah rakan-rakannya melakukan aktiviti dalam bilik darjah .
tamat : 9.22 pagi

               
              kebaikan penulisan narrative
-         gambaran penuh tentang peristiwa sebenar
-         menjadi data mentah yang boleh diguna semula
-         mencatat perbualan yang berguna untuk penilaian
           kelemahan
-         memerlukan masa dan tenaga yang lama
-         data perlu diproses untuk mendapat maklumat
-         teknik skala tidak digunakan untuk mencatat ulangan tingkah laku
-         memerlukan kecekapan mencatat dan memerhati

·        time sampling
-         pemerhati mencari satu masa tertentu  dan tingkah laku yang sesuai untuk dijadikan sample
-    pemerhatian yang bertujuan untuk mencatat kekerapan sesuatu tingkahlaku berulang / berlaku .
     Contoh tingkah laku yang diperhatikan ialah seprti bergaduh , bertengkar dan  panas baran ( aggresif) Tingkahlaku yang diperhatikan pada masa itu merupakan 'samples'
-    Memberi maklumat yang terperinci berkaitan tingkahlaku yang diperhatikan . .
-         cth. Dalam kelompok 15 murid, pemerhati akan memperuntukkan selama 3 minit untuk setiap kanak-kanak sehingga semua kanak-kanak di buat pemerhatian.
-         biasanya menggunakan senarai semak / koding dan mudah digunakan semasa membuat pemerhatian .
          kebaikan
-         mudah digunakan khusus untuk pelbagai tingkahlaku
-         tidak memerlukan belanja tinggi
-         jimat masa
-         data mempunyai kebolehpercayaan tinggi
·        event sampling
-         pemerhati memillih event/ tingkah laku sebagai sample  untuk diperhati  semasa membuat pemerhatian Cth : tingkah laku sosial
-   Cara ini digunakan sekiranya sesuatu tingkah laku itu tidak selalu dipamerkan oleh murid semasa time sampling dilakukan.
-   Pemerhati biasanya akan menunggu berlakunya 'tingkah laku ' yang hendak diperhatikan berlaku dan mencatat peristiwa tersebut untuk dianalisis.
-         maklumat boleh ditulis secara naratif atau menggunakan koding
     ( senarai semak )
-         catatkan sama ada event / tingkah laku wujud dalam masa pemerhatian
-         tingkah laku yang tidak menjadi  focus tidak diambil kira ( senarai semak ) , namu jika menggunakan  penulisan naratif semua perkara perlu dicatat
  •   rekod anekdot
-         maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain.
-         melalui pemerhatian terus
-         mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah
-         catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran.
-         pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian.
-         mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid
-         membantu guru memahami  perkembanagn murid dari semasa ke semasa

·        rekod frekuensi
-         merekod tingkah laku murid menggunakan frekuensi. ( mencatat / sebagai kekerapan )
-         mudah digunakan dan ditafsir
-         menyediakan maklumat/ data yang mudah difahami
-         carta bar. cth : 20 % ali terlibat dengan aktiviti koperatif, 30% solidarity  dan 50% secara unoccupied

·        rekod harian
-         mencatat perkembangan murid  bagi satu jangka masa yang panjang.
-         tertumpu kepada tingkah laku yang baru berbanding yang sedia ada ( perkembangan)
-         step by step progress over a period of time
-         satu cara yg informal

·        senarai semak ( check list)
-         specific behavior
-         given content- sebahagaian daripada tingkah laku itu wujud dalam pemerhatian

·        skala  ( rating scale)
-         menggunakan skala cth: cemerlang, sangat baik, baik,
     sederhana, lemah

No comments:

Post a Comment